Month: January 2015

Có lẽ là ích kỷ (11/01/2011) Tại sao lại chỉ nhớ nhung khi mà thấy lòng buồn buồn? Có lẽ trong giờ làm việc hay học hành, hay đơn giản chỉ là có bạn bè nào đó để nói chuyện

So, it’s another new year today and it seems this blog has been left untouched for really a long time. Inspired by HN people at this thread here, I would like to do a little post reviewing year 2014 and

Top