Download Ubuntu/Debian packages faster!

1. install [url=http://www.overinter.net/deb/prozilla_2.0.3-1_i386.deb]prozilla[/url] 2. create 2 files [code] root@anhtt-laptop:~# cat bin/apt-path #!/bin/bash echo http://ftp.ussg.iu.edu/linux/ubuntu/`apt-cache show $1 | grep ‘Filename:’ | sed -e ‘s/Filename: //g’ | head -1` root@anhtt-laptop:~# cat bin/apt-proz #!/bin/bash for i in $* do filename=`apt-path $i` if [ -f /var/cache/apt/archives/`basename $filename` ] then echo ‘Exists already’; else sudo proz –directory-prefix=/var/cache/apt/archives/ -k 16 `apt-path […]

xin lỗi, mẹ kiếp các ông hành chính với công chức

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/01/766452/ Đối với người lao động, việc ra khỏi cơ quan nhà nước thật dễ dàng. Theo luật, bất kỳ cán bộ công chức nào cũng có quyền nghỉ việc. Với một lá đơn, họ có thể nghỉ sau 1 tháng dù cơ quan có chấp nhận hay không. Nhìn chung, ra khỏi cơ quan […]