Month: March 2008

1. install [url=http://www.overinter.net/deb/prozilla_2.0.3-1_i386.deb]prozilla[/url] 2. create 2 files [code] root@anhtt-laptop:~# cat bin/apt-path #!/bin/bash echo http://ftp.ussg.iu.edu/linux/ubuntu/`apt-cache show $1 | grep ‘Filename:’ | sed -e ‘s/Filename: //g’ | head -1` root@anhtt-laptop:~# cat bin/apt-proz #!/bin/bash for i in $* do filename=`apt-path $i` if [

Tagged with: ,

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/01/766452/ Đối với người lao động, việc ra khỏi cơ quan nhà nước thật dễ dàng. Theo luật, bất kỳ cán bộ công chức nào cũng có quyền nghỉ việc. Với một lá đơn, họ có thể nghỉ sau 1

Top