Month: February 2009

To all the girls I’ve loved before

To all the girls I’ve loved before Who travelled in and out my door I’m glad they came along I dedicate this song To all the girls I’ve loved before To all the girls I once caressed And may I

Tagged with: ,

Chữ NHẪN

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng Lùi một bước biển rộng trời cao Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ Thong dong tự tại vậy mà vui.

Tagged with: ,
Top