To all the girls I’ve loved before

To all the girls I’ve loved before Who travelled in and out my door I’m glad they came along I dedicate this song To all the girls I’ve loved before To all the girls I once caressed And may I say I’ve held the best For helping me to grow I owe a lot I […]

Chữ NHẪN

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng Lùi một bước biển rộng trời cao Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ Thong dong tự tại vậy mà vui.