Month: September 2008

Here is the manual but effective way to clean up the old messages in you Exim mail queue: * Login to your server as a root user. * Run the following command: exiqgrep -o 86400 -i | xargs exim -Mrm

Tagged with:

Sometimes, YUM may just hang forever even you didn’t do anything. What’ve you gotta do now?? Simple! 1. kill all running YUM: killall -9 yum 2. clear running YUM’s files: rm -f /var/lib/rpm/__db.*

Tagged with: ,

Một ngày nào đó Nhiều lúc cuộc đời toàn điều giả tạo. Chả tin được bố con thằng nào. Những lúc như thế chỉ nhớ đến duy nhất một người. Mẹ. Chỉ mong được ở nhà, nằm kềnh ra thì

Tagged with: ,
Top