Loạn ngôn ngữ 9x thời @

9x-style Symbols table
[b]H[/b]ôm trước đọc được bài về ngôn ngữ của giới 9x ngày nay mà không khỏi choáng váng. Ví dụ một đoạn thế này:
[code]
…/Cl] ])]F_µ /vµº][ ][º]..

(º ][à|µ][(¬ ])]F_µ ]<º àà|F_ ß]à àPvµº( ])µº(, ߺ] (Cl] /]F_][ (Cl][à| ]<à|] ])º ])]F_][ PvCl v/µCl à|ºCl][ à|Clº, v/µCl ])F_]º ]<à|]F_][ ]_Cl/v ൺ][(¬ §F_ (º 1 /vº] à]][à| ])Cl] ]_Clµ, 2 ][Cl/v (µ][(¬ ]_Cl 1 ]<à|ºCl][(¬ àà|º] (¬]Cl][ v/µCl ])Cl], àà|Clà §µ /vCl][ ][(¬µ¥F_][ /º] ])]F_µ ][Cl¥. ][à|µ][(¬ /vº] àà|µ (à|Cl][(¬ ßClº (¬]º "ßCl][(¬ ]ºà|Cl][(¬" (Cl. ][à|µ][(¬ ]<à|º ]<à|Cl][ (µ][(¬ (µ(, ][à|µ][(¬ ß] v/µCl][, ])Clµ ]<à|º, /vClà ][]F_/v à]][, ][à|µ][(¬ ]_º àºCl][, /vClà /vClà… (µº] (µ][(¬ ]_Cl ][à|µ][(¬ (¬]ºà ][µº( /vClà, ]_Cl ][à|µ][(¬ ])]F_µ ]_µº][ (¬Cl][ ]_]F_][ /º] /vº] (º][ ][(¬µº]. (º Cl] ])º ][º] PvCl][(¬: "(à|] ]<à|] ][Clº ßCl][ ])Clµ ]<à|º ])F_][ 99% àà|] ]_µ( ])º ßCl][ §F_ ])º][ ][à|Cl][ ])µº( 1% ][]F_/v à|Cl][à| ]ºà|µ(… /vº] à|]F_µ ])µº( (¬]Cl àPv] ])](à| àà|µ( (µCl (µº( §º][(¬. (à|Cl][(¬ ]_F_ àà|Clà §µ ][(¬à|]F_à ][(¬Cl ])F_][ ][à|µ /Cl¥?
[/code]

Mới nhìn thì bố ai mà biết được cái đống trên là thể loại ngôn ngữ gì. Rõ ràng là không phải Tây, chẳng phải Tầu, Ả Rập, Hàn Quốc cũng chưa chắc. Hix hix, thật đau lòng, nó lại là tiếng Việt đấy ạ.

Để "dịch" được đoạn chữ này thì cần phải có một cái gọi là [b]"bảng mật mã @"[/b] như sau:
A = Cl
B = 3 hoặc ß (ß = Alt+225)
C = (
D = ])
E = F_
G = (¬ (¬ = Alt + 170)
H = à| (à = Alt+0134)
I = ]
K = ]<
Y = ¥ (¥ = Alt+157)

Và tớ đã mất mấy chục phút ngồi code ra cái "chương trình" mã hoá/giải mã loại "mật mã" này để sau có đi đâu lướt web mà gặp phải có cái mà dùng..ặc ặc…
Đoạn chữ trên có thể giải mã bằng "chương trình" tại địa chỉ
http://www.overinter.net/a/9x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.